0
تومان
0
تومان

ابلاغ بخشنامه معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات کالا

معافیت از مالیات

آنچه در این مقاله می‌خوانید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه سازمان مالیاتی آمده است، در جزء 1 بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مقرر می دارد: «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1391 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند.

در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به انشای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی به صادر کنندگان در سال 1398، موارد ذیل مدنظر قرار گیرد.

مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده میباشد.»

بر این اساس سازمان مالیاتی نامه شماره 99/24354 مورخ 1399/02/06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و نحوه رفع تعهد ارزی سال 1398، را جهت اجرا ابلاغ کرده است:

– به منظور اجرای دقیق حکم جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مؤدیان مالیاتی ایجاد شده است که پس از ورود به سامانه به آدرس ittms.tax.gov.ir وارد بخش سامانه « بهره برداری از اطلاعات شده سپس از طریق زیر منوی درگاه سایر منابع اطلاعاتی، گزینه استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات انتخاب گردد. در این قسمت کاربر امکان دسترسی به اطلاعات صادر کنندگان بر اساس شناسه ملی با کد ملی را خواهد داشت.

ماموران مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال 1398 می بایست بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مزبور اقدام قانونی را به عمل آورند.

صادرکنندگانی که صادرات آنها در سال 1398 به صورت توأم کالاها و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام و همچنین صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی بوده، با توجه به اینکه درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شروط جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مستثنی شده و رسیدگی به دوره های مالیاتی سال 1398 پرونده مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مودیان، مستلزم تفکیک در آمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از سایر درآمدهای صادراتی آنان و اعلام نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است، می باشد. لذا به منظور اجرای صحیح قانون، به هنگام رسیدگی ماموران مالیاتی می بایست کل صادرات کالا و خدمات اعم از کالاهای غیر نفتی و مواد خام و صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی را به تفکیک در گزارش رسیدگی درج نموده و در صورت عدم رفع تعهد ارزی صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات مشمول رفع تعهد ارزی از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

تذکر: نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است، متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمنا در صورت درخواست کتبی مودیان موضوع این بند، مبنی بر عدم رسیدگی به دوره های مالیاتی پرونده مالیات بر ارزش افزوده سال 1368، ادارات امور مالیاتی می بایست با تعیین تکلیف نهایی موضوع و ابلاغ آن، از رسیدگی به دوره های مالیاتی مزبور خودداری نمایند.

3- با توجه به استثنای مندرج در جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، صادر کنندگانی که صادرات آنها در سال 1398 صرفأ خدمات فنی مهندسی و بخش کشاورزی باشد، مشمول رفع تعهد ارزی در سال مذکور نبوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی برابر مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و حسب مورد قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

4- در مورد آن دسته از مؤدیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سال 1398 توأمان صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و فروش داخلی بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه موضوع بند (1) این دستورالعمل، نسبت به رفع تعهد ارزی بابت صادرات سال 1398 اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به فروش داخلی بلامانع می باشد. در صورت عدم رفع تعهد ارزی در سال 1398، کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال مذکور نخواهد بود.

ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال 1398 رفع تعهد ارزی نموده اند، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سامانه مربوط، در صورت درخواست استرداد از سوی مؤدی طبق مقررات از جمله بخشنامه شماره 200/95/63 مورخ 1395/09/30 نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

تذکر: تعدیل 20 درصد ارزش پایه صادراتی و اجرای بند (7) مصوبه شماره 0/8739 5530 مورخ 1397/02/02 که در بند (5) قسمت «ب» دستورالعمل شماره 200/98516 مورخ 1398/06/11 نیز مورد تأکید قرار گرفته، صرفا محدود به 1397 می باشد.

7- از آنجایی که حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 99/24354 مورخ 1389/02/06 صادرکنندگان جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی (نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده) تا پایان تیر ماه 1389 مهلت خواهند داشت نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 1398 خود اقدام نمایند.

بنابراین در مواردی که میزان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان بابت صادرات سال 1398 با رعایت مقررات این دستورالعمل کمتر از صد در صد ( 100 ) می باشد، ماموران مالیاتی می بایست ضمن رسیدگی به دوره های مالیات بر ارزش افزوده سال مورد بحث از ثبت گزارش مزبور با اعلام نهایی میزان رفع تعهد ارزی در پایان مهلت تعیین شده (پایان تیر ماه 1396) خودداری نمایند. بدیهی است در صورت درخواست کتبی مودیان، ادارات امور مالیاتی می بایست طبق بند (6) این دستورالعمل اقدام نمایند.

8- ادارات کل امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر دوره مالیاتی، اطلاعات مربوط به آن دسته از صادرکنندگانی که از ابتدای سال جاری رسیدگی و در اجرای جزء (1) بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به آنان صورت پذیرفته است را مطابق فرم پیوست شماره (1) در قالب فرم اکسل جهت اعلام به بانک مرکزی به دفتر حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند.

9- در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال 1398 که در اجرای جزء(1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نمی باشد، موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده وجزه هزینه های قابل قبول مالیاتهای مستقیم نیز محسوب نخواهد شد.

10- در صورت عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در سال 1398 در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به استنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو مأخذ مشمول مالیات عملکرد سال مذکور محسوب و هزینه های مربوط به درآمد مزبور با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن، از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین دوره های آموزشی

دوره جامع کوچینگ سوئیسی