برچسب: کوچینگ سازمانی

بلوک یادگیری کوچینگ

پیشرفت کار توسط کوچ

مدیریت و نظارت بر پیشرفت کار توسط کوچ صورت می‌گیرد، زیرا با بکار‌گیری یک رویکرد کوچینگی مدرن، می‌توانند بر روی عملکرد کارکنان یک سازمان اثرگذار