تست هوش اقتصادی ابزار خودسنجی است تا موقعیت شما را در دنیای ثروت آفرینان یا فقر آفرینان مشخص کند.
در اینجا برای شما ۲۵ سوال مطرح می شود که با پاسخ به آنها روش و تفکر غالب زندگی خود را مشخص کنید که میزان شرایط کنونی شماست. توصیه می شود  تست را به ۵ نفر از افرادی که شما را می شناسند و با شما حداقل ۲ سال ارتباط نزدیک داشته اند بفرستید تا در مورد شما پاسخ بدهند و میانگین امتیاز آنها را با امتیازی که از خودسنجی به دست می آورید مقایسه کنید و در نمودار خود وارد کنید.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.
You must specify a text.
You must fill out this field.