مرور برچسب

درست صحبت کردن

چه کسی تاثیرگذار است ؟ چه کسی تاثیرگذار است ؟ همه آدم ها تاثیر گذارند به شرطی که... همه ما آدم هایی را در اطراف خود دیده ایم که وقتی صحبت می کنند همه به آنها با دقت گوش می دهند . گاهی صحبت کردن آنها ناخود آگاه ما را ساعت ها به فکر فرو می برد . حرف های این دسته آدم ها ما را تحت تاثیر می گذارد .…
ادامه مطلب ...