نوابغ فروش ایرانی

نوابغ فروش ایرانی
 _________

فروش فقط یک هنر نیست، مدلی ذهنی و رفتاریست که می‌تواندتوسعه یابد و درآمد، کسب و کار و اعتبار شما را تحت تاثیر قرار دهد

دستاوردها:
  • خودآرمایی ۸گانه و تصویری تاورز به عنوان یک معیار کاربردی
  • فروش مدرن با تکنیک‌های استینگر و فروش بدون کلام
  • ایجاد چک لیست فردی یا سازمانی برای بهبود مستمر فروش به صورت مشخص