دفترچه تمرین دوره فراآگاه

تومان

دفترچه تمرین دوره ثروت آفرینی فراآگاه متد آموزشی ثروت آفرینان بر اساس هدف بزرگی است و آن رسیدن افراد آگاه ایران به جایی است که ماهیانه 1 میلیون دلار کسب کنند. مراحل استفاده از دفترچه 1- اول فیلم های آموزشی دوره را کامل تهیه کنید. 2- سپس بر اساس آموزش های هر جلسه درسی دفترچه تمرین را انجام دهید. 3- بعد از انجام تمارین برای مشاور و پشتیبان آموزش ارسال گردد. 4- پس از بررسی توضیحات لازم توسط مشاوران داده می شود.