آشنایی با حقوق کسب و کار های تازه تاسیس در ایران کسب و کارهایی که به نام استارتاپ می شناسیم تازه متولد شده اند. از آنجایی که مدت زمان تطبیق این نوع کسب و کارها با شرایط جامعه کار سختی است مسائلی را به همراه دارد. این مسائل بیشتر حقوقی هستند. قوانین موجود ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﻣﺎ نبودن…
ادامه مطلب ...