تست هوش مالی

تست هوش مالی

روش تست

این تست یک ابزار خود سنجی است تا موقعیت شما در دنیای ثروت آفرینان یا فقر آفرینان مشخص کند ،

برای شما تعداد ۲۵ سوال در نظر گرفته شده است که با خواندن آن باید روش و تفکر غالب زندگی خود را مشخص کنید ، میزان شرایط کنونی شماست ، توصیه می شود این تست را به ۵ نفر از افرادی که شما را  می شناسند و با شما حداقل ۲ سال ارتباط نزدیک داشته اند داده تا در مورد شما پر کنند و میانگین امتیاز آن را با امتیازی که از خود سنجی می گیرید مقایسه کرد و در نمودار خود ترسیم کنید .

[super_form id=”19470″]