جزوه دکتر مسعود حیدری

پدر مذاکره ایران کیست

ایشان دارای درجات فوق لیـسانس و دکتـرای حقـوق، علـوم سیاسـی و اقتـصادی از دانـشگاههای تهران- پیتسبورگ پنسیلوانیای آمریکا و لاهه هلند می باشـند و از سـوم مهرمـاه سـال ۱۳۳۹ کـه وارد هیئـت علمی مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانـشگاه تهـران شـدند تـاکنون متجاوز از ۴۸ سال سابقه تدریس دانشگاهی، مشاوره، تحقیق و مدیریت دارند.

آقای دکتر حیدری، استاد متخصص اصو ل و فنون مـذاکرات و قراردادهـای بـین المللـی در زمینـه  قراردادهای بزرگ همکاریهای اقتصادی، زیربنائی و صـنعتی و تـأمین مـالی (فاینـانس کـردن) پـروژه هـای صنعتی و تولیدی کشور می باشند و تاکنون در مقام مشاور در تنظیم، مذاکره و انعقاد بـیش از ۳۷۵ قـرارداد طرحهای تولیدی، صنعتی، نیروگاهی، پالایشگاهی و استراتژیک کشور نقش فعال و مؤثری داشـته انـد و از سال ۱۳۶۰ تاکنون در سازمان مدیریت صنعتی به عنـوان مـشاور ارشـد، عـضو هیئـت علمـی و اسـتاد بخـش آموزش سازمان فعالیت دارند.

برای دریافت جزوه آموزشی دکتر حیدری فرم زیر را پر کنید  و از این هدیه ارزشمند برخوردار شوید

کارشناسان در بخش آموزشی همراه شما هستند

سرکار خانم شاهی

کارشناس آموزشی

۰۹۰۳۸۵۳۹۰۰۲

سرکار خانم حقانی

کارشناس آموزشی

۰۹۰۳۸۵۳۹۰۰۳

سرکار خانم معتقدی

کارشناس آموزشی

۰۹۰۳۸۵۳۹۰۰۵