مرور رده

پرسش و پاسخ مذاکره

مذاکره کننده خانم به نام آنکه خود کارآفرین است هم او که رازق و خالق ترین است.  یک نکته ای را که می خواهم بگویم و برای خیلی از دوستان ممکن است سوال باشد این است؛ زمانی که در تیم مذاکره مقابل یک خانم قرار می گیرید چه کاری انجام می دهید؟ البته برعکس این را هم می خواهم بگویم که اگر شما خانم…
ادامه مطلب ...