دسته بندی: بلوک یادگیری شم اقتصادی

استقلال مالی چگونه به دست می آید؟
بلوک یادگیری شم اقتصادی

استقلال مالی چگونه به دست می آید؟

شما زمانی در جریان ثروت قرار می گیرید که به توان تولید پول برای برخورد با دگرگونی ها و دوام آوردن در مقابل شرایط …

بلوک یادگیری شم اقتصادی

هوش مالی یعنی چه؟

هوش مالی به عنوان یکی از زیرمجموعه های شم اقتصادی، به معنی ایجاد ثروت از دارایی ها و حفظ این ثروت با روش …

بلوک یادگیری شم اقتصادی

عاقبت مالی شما چگونه است؟

“امیدوارم عاقبت بخیر بشی“، یکی از دعاهائی است که همیشه از دیگران خصوصا افرادی که سودای جوانی را پشت سرگذاشته اند، می شنویم …