مرور رده

کسب و کار

تصمیم گیری برای پیشرفت کسب و کار هر سازمان موظف است یکسری تصمیم هایی را برای پیشرفت کار مجموعه خود داشته باشد.  تصمیم گیری در هر سازمان مجموعه عملیاتی را در بردارد.  این مجموعه عملیات شامل دانش، تجربه کاری، شناخت فرایند کار، شناخت توانایی مدیران، توان تجزیه و تحلیل، مسئولیت پذیری و موقعیت شناسی…
ادامه مطلب ...