۲۵ عادت برتری که باید در زندگی خود به کار ببرید

اگر شما متعهد به شادی و موفقیت هستید، در برنامه معمولی روزانه خود این کارها را انجام دهید. ما انسان هایی عادتی هستیم. هرفکری که می کنیم، هر چه می گوییم و هر کاری که انجام می دهیم حاصل عادت های عمیقی است که طی سالیان سال با تکرار آن عادت ها در ذهن ما شکل گرفته است. این عادت ها که بسیار به یکدیگر شبیه هستند، می تواند هم ما را به جلو سوق دهد و هم می تواند مانع پیشرفت ما در زندگی شود. ... ادامه مطلب