تقویم آموزشی ۹۹

شم اقتصادی

(با موفقیت برگزار شد)

۳ و ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۱ اردیبهشت و ۱ خرداد ۱۳۹۹
۸ و ۹ مرداد ۱۳۹۹
۱۰ مرداد ۱۳۹۹
۲۳ و ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
۱۲ و ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
۱۹ شهریور ۱۳۹۹
۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۳۹۹