تقویم آموزشی سال ۱۳۹۹ موسسه آموزشی ثروت آفرینان

تقویم شش ماهه اول

شم اقتصادی

(با موفقیت برگزار شد)

۳ و ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۱ اردیبهشت و ۱ خرداد ۱۳۹۹
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
تقویم شش ماهه دوم
۲۳ و ۲۴ مهر ۱۳۹۹
۷ و ۸ آبان ۱۳۹۹
۹ آبان ۱۳۹۹
۲۱ و ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۵ و ۶ آذر ۱۳۹۹
۱۹ و ۲۰ آذر ۱۳۹۹
۲۶ و ۲۷ آذر ۱۳۹۹
۲۸ آذر ۱۳۹۹
۱۱ دی ۱۳۹۹
۱۷ و ۱۸ دی ۱۳۹۹
۱ و ۲ بهمن ۱۳۹۹
۳ بهمن ۱۳۹۹
۱۵ و ۱۶ بهمن ۱۳۹۹
۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
۶ اسفند ۱۳۹۹
۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
۱۵ اسفند ۱۳۹۹