روز: مرداد 11, 1400

بلوک یادگیری کوچینگ

پیشرفت کار توسط کوچ

مدیریت و نظارت بر پیشرفت کار توسط کوچ صورت می‌گیرد، زیرا با بکار‌گیری یک رویکرد کوچینگی مدرن، می‌توانند بر روی عملکرد کارکنان یک سازمان اثرگذار

بلوک یادگیری کوچینگ

با آینه، خود را ببینید

اکثر افراد در زندگی روزمره، متوجه نقاط ضعف و ایراد دیگران می شوند، و فقط افراد کمی متوجه …