روز: بهمن 19, 1399

مقالات

خداوند در جزئیات است!

اصطلاح «خداوند در جزئیات است» یک اصطلاح در زبان انگلیسی است که برای اولین بار در مجله نیویورک تایمز سال 1969 تحت عنوان مقاله ای از …