روز: بهمن 12, 1398

مدیریت تحول

کنترل احساسات چگونه باعث تغییر می شود

امروز می‌خواهیم راجع به مهارت جدیدی صحبت کنیم. چقدر با مهارت کنترل احساسات آشنایی دارید؟ فکر می‌کنید چگونه می‌توان احساسات خود را تحت کنترل درآورد؟