دوره های زمستانه سمینار های ثروت آفرینان زمستان ۹۶

نوابغ فروش ایرانی

نوابغ فروش ایرانی

۷و۸ دی ماه ۱۳۹۶

d

این سمینار با موفقیت برگزار شد

گرگ وال استریت

گرگ وال استریت

۱۴ دی ۱۳۹۶

این سمینار با موفقیت برگزار شد

ترغیب کننده حرفه ای

ترغیب کننده حرفه ای

۲۱ دی ماه ۱۳۹۶

این سمینار با موفقیت برگزار شد

شم اقتصادی

شم اقتصادی

۲۸و۲۹ دی ماه ۱۳۹۶

این سمینار با موفقیت برگزار شد

اصول تحول معماری

اصول تحول معماری

۱۲و۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۶

این سمینار با موفقیت برگزار شد

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

۲۶و۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶

این سمینار با موفقیت برگزار شد

نوابغ فروش ایرانی

نوابغ فروش ایرانی

۱۰و۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۶

این سمینار با موفقیت برگزار شد

 

مانی گیم

مانی گیم

۲۳ اسفند ۱۳۹۶

این سمینار با موفقیت برگزار شد

مدیریت زمان

مدیریت زمان

۲۴ اسفند ۱۳۹۶

این سمینار با موفقیت برگزار شد