موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس

تقویم آموزشی ثروت آفرینان

ماهنام دورهروز هفتهتاریخ برگزاریوضعیت
مهرترغیب کننده حرفه ای
شم اقتصادی
متقاعد سازی
چهارشنبه
پنجشنبه و جمعه
چهارشنبه
۵
۲۰و۲۱
۲۶
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
آباناصول و تحول معماری
مانی گیم
گرگ وال استریت
پنجشنبه و جمعه
چهارشنبه
چهارشنبه
۴و۵
۱۰
۲۴
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
آذراستار ها
اصول و فنون مذاکره
مذاکره در بحران
پنجشنبه
پنجشنبه و جمعه
چهارشنبه

۹
۲۳و۲۴
۲۹
با موفقیت برگزار شد
دینوابغ فروش
ترغیب کننده حرفه ای
شم اقتصادی
پنجشنبه و جمعه
چهارشنبه
پنجشنبه و جمعه
۷و۸
۱۳
۲۸و۲۹
بهمناصول و تحول معماری
اصول و فنون مذاکره
چهارشنبه
پنجشنبه و جمعه
۱۲و۱۳
۲۶و۲۷
اسفندنوابغ فروش
مدیریت زمان
مانی گیم
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه
چهارشنبه
۱۰و۱۱
۱۷
۲۳