تقویم آموزشی ثروت آفرینان

ماهنام دورهروز هفتهتاریخ برگزاریوضعیت
فروردیناستراتژی های پیشرو
پنج شنبه۲۳
با موفقیت برگزار شد
اردیبهشتشروع کن معجزه کن
شم اقتصادی
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه و جمعه
۶ و۷
۲۰و۲۱
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
خردادنوابغ فروش
مذاکره در بحران مرگبار
پنجشنبه و جمعه
یکشنبه
۲و۳
۶
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
تیرشروع کن معجزه کن
شم اقتصادی
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه و جمعه
۷و۸
۲۸و۲۹
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
مردادنوابغ فروش ایرانی
اصول و فنون مذاکره
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه و جمعه
۱۱و۱۲
۲۵و۲۶
شهریوربازاریابی محتوا
مدیریت زمان
جمعه
پنجشنبه
۱۶
۲۲
مهرتیریز
شروع کن
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه و جمعه
۱۲و۱۳
۱۹ و ۲۰
آبانشم اقتصادی
نوابغ فروش
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه و جمعه
۳و۴
۲۴و۲۵
آذراصول و فنون مذاکره
تیریز
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه و جمعه
۸و۹
۲۲و۲۳
دیشر.ع کن معجزه کن
شم اقتصادی
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه و جمعه
۱۳و۱۴
۲۷و۲۸
بهمننوابغ فروش
اصول و فنون مذاکره
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه و جمعه
۱۱و۱۲
۲۵و۲۶
اسفندتیریز
مدیریت زمان
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه
۹و۱۰
۱۶