تقویم آموزشی ثروت آفرینان

ماهنام دورهروز هفتهتاریخ برگزاریوضعیت
فروردیناستراتژی های پیشرو
پنج شنبه۲۳
با موفقیت برگزار شد
اردیبهشتشروع کن معجزه کن
شم اقتصادی
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه و جمعه
۶ و۷
۲۰و۲۱
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
خردادنوابغ فروش
پنجشنبه و جمعه
۲و۳
تیرشروع کن معجزه کن
شم اقتصادی
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه و جمعه
۷و۸
۲۸و۲۹
مرداد نوابغ فروش ایرانی
اصول و فنون مذاکره
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه و جمعه
۱۱و۱۲
۲۵و۲۶
شهریورتیریز
مدیریت زمان
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه
۱۵ و ۱۶
۲۲