تست هوش اقتصادی

موقعیت خودتان را
مشخص کنید

این تست یک ابزار خود سنجی است تا موقعیت شما در دنیای ثروت آفرینان یا فقر آفرینان مشخص کند.
برای شما تعداد ۲۵ سوال در نظر گرفته شده است که با خواندن آن باید روش و تفکر غالب زندگی خود را مشخص کنید ، میزان شرایط کنونی شماست ، توصیه می شود این تست را به ۵ نفر از افرادی که شما را می شناسند و با شما حداقل ۲ سال ارتباط نزدیک داشته اند داده تا در مورد شما پر کنند و میانگین امتیاز آن را با امتیازی که از خودسنجی می گیرید مقایسه کرده و در نمودار خود ترسیم کنید.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.
You must specify a text.
You must fill out this field.

دوش یادگیری

ارائه کامل ترین اطلاعات و تکنیک های مهارت های نرم در کسب و کار در کمترین زمان ممکن

گارانتی شهریه

گارانتی ۱۰۰ درصد استرداد شهریه در صورت عدم رضایت شرکت کننده در سمینارهای ثروت آفرینان

آموزش های کاربردی

مدرسین بر اساس تجربه های خود و دیگران، مطالب را با مثال های واقعی و اثرگذار ارائه می کنند