بایگانی

 امیر حسین مظاهری سیف : سال های اولی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم علاقه ی وصف ناپذیر و تا حدی غیر قابل کنترلی  برای کار کردن داشتم.