بایگانی

هر مدیر کارآمدی این واقعیت را به یک شکل به زبان می‌آورد: در یک بحث و جدل، با مغلوب کردن یکی، دیگری پیروز نمی‌شود! اختلاف عقاید، عدم توافق، ناسازگاری، ناهماهنگی،