بایگانی

وقتی کارآفرین هستید آزادید هر وقت می‌خواهید خودتان برنامه‌هایتان را انتخاب کنید.۱٫ هدف‌خود را پیدا کنید (و کاری را در جهت آن انجام دهید.)