بایگانی

بازار در قبضه مدیران هوشمند ۸۳ درصد از اشتغالزایی کشور مربوط به بخش خصوصی است که این نشان از مدیریت توانمند آنها دارد اما با وجود این موضوع تنها