بایگانی

شیوه های تشویق خلاقیت در کسب و کار ها نوآوری عامل اصلی کسب و حفظ مزیت رقابتی شرکت هاست به همین دلیل است که شرکت هایی نظیر فولکس واگن