بایگانی

بازاریابی پارتیزانی ؛ خاستگاه تفکرات خلاقانه و ناب (بخش دوم) امیر حسین مظاهری سیف : در بخش اول مقاله به بیان مطالبی پرداخته شد که توصیه میکنم دوستان عزیز ابتدا

بازاریابی پارتیزانی ؛ خاستگاه تفکرات خلاقانه و ناب (بخش اول) امیر حسین مظاهری سیف : از سال های اول دانشجویی همیشه علاقه داشتم در کنار درس خواندن کار کنم. مهم