بایگانی

نوآوری رگ حیاتی کارآفرینی است.که به ‌وسیله آن از تغییرات به‌عنوان فرصتی برای ایجاد کسب و کاری متفاوت یا ارائه خدماتی متفاوت بهره می‌ برند.

درس اول: «شما کسب و کار را برای خود نمی‌سازید. شما می‌دانید که مردم چه می‌خواهند، پس آن را برای مردم می‌سازید.» این فلسفه مهم باید به شما بگوید که

شیوه های تشویق خلاقیت در کسب و کار ها نوآوری عامل اصلی کسب و حفظ مزیت رقابتی شرکت هاست به همین دلیل است که شرکت هایی نظیر فولکس واگن