[WpProQuiz 1]

روش تست

این تست یک ابزار خود سنجی است تا موقعیت شما در دنیای ثروت آفرینان یا فقر آفرینان مشخص کند.
برای شما تعداد 25 سوال در نظر گرفته شده است که با خواندن آن باید روش و تفکر غالب زندگی خود را مشخص کنید.
میزان شرایط کنونی شماست، توصیه می شود این تست را به 5 نفر از افرادی که شما را می شناسند و با شما حداقل 2 سال ارتباط نزدیک داشته اند داده تا در مورد شما پر کنند و میانگین امتیاز آن را با امتیازی که از خود سنجی می گیرید مقایسه کرد و در نمودار خود ترسیم کنید.