دکترای روانشناسی بالینی (با گرایش تحول) از آمریکا کوچ بین الملل از ICF با رویکرد انیاگرام

دانشجوی دکترای DBA از دانشگاه شهیدبهشتی

لایو رایگان خانم نیروشک

رایگان تماشا کنید

قسمت اول لایو رایگان

لایو رایگان خانم نیروشک

دکترای روانشناسی بالینی از آمریکا

دانلود قسمت اول

قسمت دوم لایو رایگان

لایو رایگان خانم نیروشک

دکترای روانشناسی بالینی از آمریکا

دانلود قسمت دوم