بابک بختیاری در ۲۸ سالگی با وجود ۳۰۰ میلیون تومان بدهی آیس پک را پایه گذاری کرد. بابک از کودکی علاقه داشت با بستنی آب شده نوع جدیدی از خوراکی را ابداع کرد.

در سال ۸۵، بابک بختیاری با وجود بدهی سنگین از طلبکارها مهلت خواست و به همراه شریکش یک کسب و کار جدید را راه اندازی کرد. بختیاری نه تنها نقدینگی کافی برای باز پرداخت بدهی اش را از این راه تامین کرد بلکه در پایان سال صاحب یک برند میلیاردی نیز بود.
او با سرمایه اولیه بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در عرض شش ماه صاحب بیش از ۱۲۰ شعبه در سراسر کشور بود. گستردگی کسب و کار بختیاری تنها به مرزهای کشور خلاصه نمی شد و توانست بیش از ده شعبه هم در خارج ایران احداث کند و هم اکنون بیش از ۵ هزار نفر زیر مجموعه این برند خوش نام هستند.

لایو رایگان بابک بختیاری

رایگان تماشا کنید

قسمت اول لایو رایگان

لایو رایگان بابک بختیاری

بابک بختیاری کارآفرین و مؤسس برند آیس پک با بیش از 120 شعبه در ایران و بیش از 10 شعبه در خارج از ایران

دانلود قسمت اول

قسمت دوم لایو رایگان

لایو رایگان بابک بختیاری

بابک بختیاری کارآفرین و مؤسس برند آیس پک با بیش از 120 شعبه در ایران و بیش از 10 شعبه در خارج از ایران

دانلود قسمت دوم

قسمت سوم لایو رایگان

لایو رایگان بابک بختیاری

بابک بختیاری کارآفرین و مؤسس برند آیس پک با بیش از 120 شعبه در ایران و بیش از 10 شعبه در خارج از ایران

دانلود قسمت سوم

قسمت چهارم لایو رایگان

لایو رایگان بابک بختیاری

بابک بختیاری کارآفرین و مؤسس برند آیس پک با بیش از 120 شعبه در ایران و بیش از 10 شعبه در خارج از ایران

دانلود قسمت چهارم

قسمت پنجم لایو رایگان

لایو رایگان بابک بختیاری

بابک بختیاری کارآفرین و مؤسس برند آیس پک با بیش از 120 شعبه در ایران و بیش از 10 شعبه در خارج از ایران

دانلود قسمت پنجم

قسمت ششم لایو رایگان

لایو رایگان بابک بختیاری

بابک بختیاری کارآفرین و مؤسس برند آیس پک با بیش از 120 شعبه در ایران و بیش از 10 شعبه در خارج از ایران

دانلود قسمت ششم

قسمت هفتم لایو رایگان

لایو رایگان بابک بختیاری

بابک بختیاری کارآفرین و مؤسس برند آیس پک با بیش از 120 شعبه در ایران و بیش از 10 شعبه در خارج از ایران

دانلود قسمت هفتم