تقویم آموزشی ثروت آفرینان

ماهنام دورهروز هفتهتاریخ برگزاریوضعیت
مهراستراتژی های سال ۹۶
پنج شنبه۳۱
آبانشم اقتصادی
مذاکره در بحران
پنج شنبه و جمعه
چهارشنبه
۱۴ و ۱۵
۲۷
آذرTRIZZ
مانی گیم
ترغیب کننده
تحول و معماری
پنج شنبه و جمعه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه و پنج شنبه
۴ و ۵
۱۸
۲۴
۳۱ و ۱ تیرماه
دیاستارها
متقاعد سازی
پنج شنبه
چهارشنبه
۱۵
۲۱
بهمنمذاکره
وال استریت
نوابغ
پنج شنبه و جمعه
چهارشنبه
پنج شنبه و جمعه
۵ و ۶
۱۱
۲۶ و ۲۷
اسفندمانی گیم
ساختمان
مذاکره در بحران
مدیریت زمان
چهارشنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
۱
۹
۱۵
۲۳
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.