موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس

تقویم آموزشی ثروت آفرینان

ماهنام دورهروز هفتهتاریخ برگزاریوضعیت
مهرترغیب کننده حرفه ای
شم اقتصادی
متقاعد سازی
چهارشنبه
پنج شنبه و جمعه
چهارشنبه
۵
۲۰ و ۲۱
۲۶
آباناصول و تحول معماری آینده
مانی گیم
گرگ وال استریت
پنج شنبه و جمعه
چهارشنبه
چهارشنبه
۴ و ۵
۱۰
۲۴
آذراستارها
اصول و فنون مذاکره حرفه ای
اصول و فنون مذاکره در بحران
پنج شنبه
پنج شنبه و جمعه
چهارشنبه
۹
۲۳ و ۲۴
۲۹
دینوابغ فروش ایرانی
ترغیب کننده حرفه ای
شم اقتصادی
پنج شنبه و جمعه
چهارشنبه
پنج شنبه و جمعه
۷ و ۸
۱۳
۲۸ و ۲۹
بهمناصول و تحول معماری آینده
اصول و فنون مذاکره حرفه ای
پنج شنبه و جمعه
پنج شنبه و جمعه
۱۲ و ۱۳
۲۶ و ۲۷
اسفندنوابغ فروش ایرانی
مدیریت زمان
مانی گیم
پنج شنبه و جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
۱۲ و ۱۳
۱۷
۱۳