تقویم آموزشی ثروت آفرینان

ماهنام دورهروز هفتهتاریخ برگزاریوضعیت
فروردیناستراتژی های سال 96
پنج شنبه31
اردیبهشتشم اقتصادی
مذاکره در بحران
پنج شنبه و جمعه
چهارشنبه
14 و 15
27
خردادTRIZZ
مانی گیم
ترغیب کننده
تحول و معماری
پنج شنبه و جمعه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه و پنج شنبه
4 و 5
18
24
31 و 1 تیرماه
تیراستارها
متقاعد سازی
پنج شنبه
چهارشنبه
15
21
مردادمذاکره
وال استریت
نوابغ
پنج شنبه و جمعه
چهارشنبه
پنج شنبه و جمعه
5 و 6
11
26 و 27
شهریورمانی گیم
ساختمان
مذاکره در بحران
مدیریت زمان
چهارشنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
1
9
15
23
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.